วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสิงห์อาสาโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการ “หน่วยบริการชุมชน” ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรรี่ จำกัด

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสิงห์อาสาโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จัดโครงการ “หน่วยบริการชุมชน” ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรรี่ จำกัด นำโดย ผศ.ดร. สันทณี เครือขอน หัวหน้าภาควิชายภาพบำบัด ออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และจัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพทางกายแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ กิจกรรมที่จัดครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษากายภาพบำบัดได้ฝึกประสบการณ์ในการให้บริการแก่ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต
  • December 2, 2023 Department of Physical Therapy Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University Together with Singha Volunteers by Boon Rawd Brewery Company Limited and by the Phraya Bhirombhakdi Foundation, organized the “Community Service Unit” project at Pathum Thani Brewery Company Limited, led by Asst. Prof. Dr. Santhanee Khruakhoron, head of Department of Physical Therapy launched a unit to provide physical therapy services to rehabilitate bedridden patients and organize physical health assessment activities for people in the surrounding communities. This activity is an exchange of knowledge and experiences in organizing activities and creates a network for organizing volunteer activities for the benefit of people in the community. It is also an opportunity for physical therapy students to gain experience in providing services to the community that can be applied in future work.
Scroll to Top