ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

  • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) ” และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 4 รางวัล
  • 🏆รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
  • ระดับดีมาก
  • ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตรสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู คณะสหเวชศาสตร์และคณะ
  • ระดับดี
  • -ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและฝึกหายใจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และคณะ คณะสหเวชศาสตร์
  • ระดับประกาศเกียรติคุณ
  • -ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจยีน HLA-B*15:02 ด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปีเชิงเคมีไฟฟ้าเพื่อป้องกันการแพ้ยาคาร์บามาซีพีน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์
  • 🏆รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาบทบาทของ IL-25 ต่อการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Cryptococcus”โดย ดร.อดิเทพ หาญสกลจบการศึกษาจากบัณฑิตศึกษา ชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์์อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัยยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านค่ะ👏👏
Scroll to Top