ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) ” และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2 รางวัล

🏆รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

✨ระดับดีมาก ✨

-โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี คุณค้ำชู คณะสหเวชศาสตร์ และ อาจารย์ ดร. ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ (นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปี 2558 )

ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตรสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”

🌟ระดับดี 🌟

– โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจและฝึกหายใจ”

ยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านค่ะ👏👏

Scroll to Top