ขอเขิญนักกายภาพบำบัดและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567

 • 📣ขอเขิญนักกายภาพบำบัดและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567
 • ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
 • Proprioceptive control for management of low back pain
  วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567
  วิทยากร Professor Simon Brumagne, Ph.D.
 • The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology
  วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567
  วิทยากร ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์
 • การแก้ไขระบบย่อยกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคปรับท่าทางร่วมการหายใจ
  (The posture-breath technique for muscular subsystem correction) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567
  วิทยากร ผศ.ดร.กภ. ยอดชาย บุญประกอบ
 • การทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Exercise testing and prescription for improving cardiovascular health)
  วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567
  วิทยากร 1. ผศ.ดร.กภ.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
  2. ผศ.ดร.กภ. ปรียาภรณ์ สองศร
  3. อ.ดร.นภัสกร ชื่นศิริ
 • 📚ในรูปแบบ Ons-ite ที่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ Online ผ่าน ZOOM
 • 📌📌ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถลงทะเบียนที่ 👉 https://shorturl.at/benG9
 • 🖱📑สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและโครงการที่ 👉 https://shorturl.asia/ZCOSE
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
 • 👉 Facebook https://m.facebook.com/PhysicalTherapyAHSTU หรือ
 • 👉https://lin.ee/uR3IWBt นะคะ/ครับ🙏 ***
Scroll to Top