คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  • 🎉🎉คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
  • – นายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการแจกจ่ายเอกสารคุณภาพของศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ด้วยระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพสคิปท์
  • – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ บุญเกิด และทีมจากหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน : การพัฒนามาตรฐานการให้/บริการทางกายภาพบำบัด
  • ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “โครงการวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-QD) ปีการศึกษา 2566” ประเภท TU-Best Practices วันที่ 25 มกราคม 2567 จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มธ.
  • ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ💙💛
Scroll to Top