คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Postdoctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Scroll to Top