นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

คุณศศิธร นกทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองบางแม่นาง และ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางแม่นาง เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และการให้บริการที่สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพและในชุมชนร่วมกัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กำพล รุจิวิชชญ์ ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top