ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด🎉🎉
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาถุงมือสร้างสัมผัสเทียมและผลของการฝึกกล้ามเนื้อมือโดยใช้ถุงมือสร้างสัมผัสเทียมร่วมกับการใช้เกมต่อแรงบีบมือ การทำงานของมือและภาวะการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย: การศึกษานำร่อง” งบประมาณ 250,000 บาท
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ💙💛

Scroll to Top