ประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567

เตรียมพบกับการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่
1. Proprioceptive control for management of low back pain
วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567
วิทยากร Professor Simon Brumagne, Ph.D.
2. The three musketeers for comprehensive sensory motor function rehabilitation: locomotor therapy, perfetti method and neuropsychology
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567
วิทยากร ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์
3. การแก้ไขระบบย่อยกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคปรับท่าทางร่วมการหายใจ
(The posture-breath technique for muscular subsystem correction) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567
วิทยากร ผศ.ดร.กภ. ยอดชาย บุญประกอบ
4. การทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Exercise testing and prescription for improving cardiovascular health)
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567
วิทยากร 1. ผศ.ดร.กภ.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
2. ผศ.ดร.กภ. ปรียาภรณ์ สองศร
3. อ.ดร.นภัสกร ชื่นศิริ

📚ในรูปแบบ Ons-ite ที่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ Online ผ่าน ZOOM
📌📌ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถติดตามการลงทะเบียนผ่าน
👉 Facebook https://m.facebook.com/PhysicalTherapyAHSTU หรือ
📨 physiother@allied.tu.ac.th 

Scroll to Top