คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

Scroll to Top