เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

นายอนุรักษ์ เชื้อมั่ง

นางสาวเบญจา นรพงษ์

นางสาวมัดติกา ฟุ้งกระจาย

นายสมโภชน์ ประจันทร์

นายสมชีพ โกเมน

นางสาววาสนา สิรินทร์

นางกันยารัตน์ อินแผลง

นายนุกุล อินแผลง

นายนิเวศน์ ภาคีสันต์

Scroll to Top