ภาควิชารังสีเทคนิค

DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY​

ประวัติภาควิชา

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเป็นโครงการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิค เมื่อปี พ.ศ.2558ณชั้น7อาคารปิยชาติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต นำโดยรองศาสตราจารย์ พิชิต ตรีวิทยรัตน์ ภายใต้การบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์โดย รองศาสตราจารย์ดร.กำพลรุจิวิชชญ์ คณบดีในขณะนั้น ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่เป็นสาขาขาดแคลน โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพรังสีเทคนิค และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) กำหนดเปิดการ เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก ได้พิจารณากลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 23-1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

       ในเวลาต่อมา ภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งบริหารงานโดย อาจารย์ฉัตรนภา นันตื้อ หัวหน้าภาควิชา ภายใต้การบริหารของรองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ได้ผลักดัน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งทางด้านการเรียนการสอน การจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือที่มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้และทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา และด้านการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หลักสูตรได้มี การพัฒนาและทำให้เกิดเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก คณะอนุกรรมการนโยบายวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และได้รับการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 และหลักสูตรฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในการประชุมครั้งที่ 4-1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำหรับจำนวนนักศึกษาในรุ่นแรกมีจำนวน 39 คน และสามารถสอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคเป็นจำนวนร้อยละ 97.44 รวมถึงมีงานทำ 100% ซึ่งปัจจุบันภาควิชารังสีเทคนิคได้บริหารงานโดย อาจารย์เขมิภา แสนกล้า 

 นอกจากความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัยที่เป็น แรงผลักดันให้หลักสูตรดำเนินการต่อไปอย่างดีแล้ว ยังได้รับความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการกับ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ และการพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิคกัดสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และความร่วมมือในด้านอื่นๆทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ปรัชญา/ความสำคัญ/วัตถุประสงค์

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทคนิคมุ่งเน้นการใช้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพรังสีเทคนิค ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ในการปฏิบัติงานและงานวิจัย ทางรังสีเทคนิค ทำงานเป็นทีม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

        รังสีเทคนิค หมายถึง การกระทำใด ๆ ต่อมนุษย์โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา หรือการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสีวิทยา ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2545 ด้วย ความสามารถที่หลากหลายจึงทำให้นักรังสีเทคนิคมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจุบันยังมีความขาดแคลนนักรังสีเทคนิคอยู่มาก และการผลิตนักรังสีเทคนิคในแต่ละปียังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาควิชารังสี เทคนิคจึงเล็งเห็นถึงการผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางด้านรังสี เทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางรังสีเทคนิค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
        2.มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
        3. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้รับบริการ และมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคม
        4. มีความก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค

Scroll to Top