อาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ฺฺBiomechanics/ Ergonomics

Email : chalermpong.p@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Wongwatcharanon T, Kiatchaipar M, Pinupong C, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B. Design and Evaluation of 4-DoF Machine for Improving Muscle Control and Upper Extremity Rehabilitation. Philippine Journal of Science. 2023 Dec 1;152.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Earde P, pinupong C, Tantipoon P, Praditpod N. Effect of foot placement on EMG of trunk muscles during asymmetrical squat lifting inhealthy Thai males aged 18-23years. Thai J Phys Ther. 2023; 45(3):183-94.

2. เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, สันทณี เครือขอน, อรวรา นิติธรรมวุฒิ, กฤตพร มีชัยวัฒนา. การศึกษาผลทันทีของการฝึกแบบใช้การป้อนกลับทางชีวภาพด้วยเครื่องวัดการกระจายตัวของน้ำหนักแบบแสดงผลทันทีในผู้ที่มีการลงน้ำหนักในท่านั่งไม่สมมาตร. วารสารการยศาสตร์ไทย 2566; 6(2); 73-85

Scroll to Top