อาจารย์ ดร.องค์อุมา ณ ถลาง

ความเชี่ยวชาญ : ปรสิตวิทยาทางการเเพทย์เเละชีวโมเลกุลและ clinical chemistry for NCD

Email : onguma382@yahoo.com

Scroll to Top