อาจารย์ ดร.วัลลภา ใช้บางยาง

ความเชี่ยวชาญ : อณูชีววิทยา, ปรสิตวิทยา/ Molecular biology, parasitology

Email : wanlapa.c@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Geadkaew-Krenc A, Grams R, Phadungsil W, Chaibangyang W, Kosa N, Adisakwattana P, Dekumyoy P. (2020). Evaluation of rhophilin associated tail protein (ROPN1L) in the human liver fluke Opisthorchis viverrini for diagnostic approach. The Korean journal of parasitology, 58(4), 475–479. https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.4.475

2. Nathalang O, Asisathaporn K, Intharanut K, Chaibangyang W, Leetrakool N, Mitundee S, Bejrachandra S. (2023). Genotyping approach to predict Coa and Cob antigens in Thai blood donor populations. Journal of blood medicine, 14, 133–140. https://doi.org/10.2147/JBM.S398720

3.Nathalang O, Khumsuk P, Chaibangyang W, Intharanut K. (2023). Characterization of GYP(B-A-B) hybrid glycophorins among Thai blood donors with Mia-positive phenotypes. Blood transfusion. Advance online publication. https://doi.org/10.2450/BloodTransfus.567

4. Nathalang O, Rassuree P, Intharanut K, Chaibangyang W, Nogués, N. (2024). Genomic analysis of KEL*03 and KEL*04 alleles among Thai blood donors. African Journal of Laboratory Medicine, 13(1), 7 pages. doi:https://doi.org/10.4102/ajlm.v13i1.2294

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.Intharanut K, Chaibangyang W, Nimnuch P, Nathalang O. (2023). Genetic variation of blood group polymorphisms among Thai blood donors. Journal of Hematology and Transfusion Medicine. 33(1):73-78.

Scroll to Top