อาจารย์ ดร.นพ.วิชัย ทรัพย์ทวีวศิน

ความเชี่ยวชาญ : Sport and wellness for elderly, Sport management, Sport health promotion and Prevention for elderly , Innovation for elderly, Biomedical Engineering, Nanomagnetic particle, and Micro NMR.

Email : wichai.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

Subtaweewasin W, Pijitrojana W. (2023). Immobilization of Thai Population-specific Human Leukocyte Antigens on Magnetic Nanoparticles Integrated with Nuclear Magnetic Resonance Technology. Nano Biomedicine and Engineering. 15 (2): 96-104.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

Monruedee Wicharanayarn, Nipaporn Ngernyuang, Wichai Subtaweewasin, and Wanchai Pijitrojana (2023) Development Of Biosensor For Microalbuminuria Using Magnetic Nanoparticle And Micro-Nuclear Magnetic Resonance. Journal of scientific research and innovation., 1(2), 40–53.

Scroll to Top