อ.ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา (Sport Facility Management) / การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Recreation & Sports Tourism Management) / การตลาดทางการกีฬา (Sport Marketing)

Email : thee2533@gmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Kanoknan Suchao-in & Thee Trongjitpituk. (2024). The indirect impact of sports team reputation on the relationship between CEO’s image and spectator loyalty in the professional Thai football league. International Journal of Management Practice. Volume 17 (1) (Online Edition), 55 – 61.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ภาคย์ พันธุมะบำรุง และ ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์. (2565). ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าแข่งขันมาราธอน: กรณีศึกษากิจกรรมมาราธอนขนาดเล็ก. วารสารศิลปการจัดการ, 6(2), 637-651. 

2. Kanoknan SUCHAO-IN & Thee TRONGJITPITUK. (2022). THE ROLE OF SPORTS TEAM REPUTATION AS THE MEDIATOR BETWEEN CELEBRITY ENDORSEMENT AND SPECTATOR LOYALTY IN THE PROFESSIONAL THAI FOOTBALL LEAGUE. Journal of Sports Science and Technology Volume 22 (Online Edition). 

3. ภาคย์ พันธุมะบำรุง และ ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์ (2567) Comparison of Causal Factors Influencing Behavioral Intention of Small-Scale Marathon Events Among Runners with Different Involvement, วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

4. เรื่อง Comparison of Causal Factors Influencing Behavioral Intention of Small-Scale Marathon Events Among Runners with Different Involvement ตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567 หน้า 357 – 371 https://so03.tcithaijo.org/index.php/jeir/article/view/262215/182568 

5. Kanoknan Suchao-in, Pongsagon Chueairam, Chatchawan Chaimart & Thee Trongjitpituk. (2021). Foreign Spectators’ Satisfaction towards Service Quality of Thai Boxing Stadium in Bangkok. Proceedings of The 11th International conference of sports and exercise science, 2-4 September 2021, Bangsaen, Chonburi, Thailand.

Scroll to Top