อาจารย์ ดร.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์

ความเชี่ยวชาญ : ความมีชื่อเสียงของทีมกีฬา / Sport Team Reputation ; การสื่อสานทางการตลาดทางการกีฬา / Sport Marketing Communication

Email : kanoknan.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Suchao-in K, Trongjitpituk T (2024). The indirect impact of sports team reputation on the relationship between CEO’s image and spectator loyalty in the professional Thai football league. International Journal of Management Practice, 17(1), 55 – 61.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รุ่งรัตน์ จิตวโรภาส, วิไล อยู่คง, ตรีทิพย์ เวชชสัสถ์, เบญจพรรณ บุรวัฒน์, จุฑามาศ ทองลิ่ม, กัลยาณี ชาวนา, นาฏตยา รักไทย, นฤทธ์ เซ็นน้อย, นารถวดี ภูมิภาค, สุธีรา สังข์ศิริ, กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, ทิพาพร ธาระวานิช. ผลการลดน้ำหนักและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยธรรมศาสตร์โปรแกรม. วารสารวิชาการสาธารณสุข (2563), ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม: 1044 – 1053. 

2. Kanoknan SUCHAO-IN & Thee TRONGJITPITUK. THE ROLE OF SPORTS TEAM REPUTATION AS THE MEDIATOR BETWEEN CELEBRITY ENDORSEMENT AND SPECTATOR LOYALTY IN THE PROFESSIONAL THAI FOOTBALL LEAGUE. Journal of Sports Science and Technology 2022, 22(Online Edition): 59 – 69.

3. กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, พลพงศ์ พงศ์สุวรรณ, พงศ์พล พงศ์สุวรรณ, วโรดม สินสมศักดิ์, วุฒิชัย ใจทอง, เศรษฐภักค์ ลายสวัสดิกุล, เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว, ภาณุวิชญ์ ศรีวิชัย, ภาณุพงศ์ นาทาม, ปิติพล ปรัชญามงคล, ศักดินันทน์ สุวรรณภูสิทธิ์, กรวิชญ์ วิมลมนัส, นราธิป สุวรรณคติ, สิทธิโชค ทีคอโงน, กันตัง กลิ่นซ้อน, นรุตม์ธรณ์ มีสูงเนิน. ผลการสนับสนุนของผู้มีชื่อเสียงต่อความภักดีของผู้ชมต่อสโมสรฟุตบอลอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2564, 22(3): 320-331. 

4. กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, กาญจน์ธิดา เสือโต, ธนาธิป กลัดสมัย, ภัทรสุดา เถระพันธ์, ภัทรพงศ์ ชุมสุข, วีรภัทร จริยา, สืบพงษ์ เศรษฐเศวต, สิริมงคล ตั้งเจริญนุรักษ์, ชลพรรษ แสงสวัสดิ์, พงศ์พัฒณ์ เนียมมณี, ภูพิงค์ ระวังภัย, ณภัทร ประมวญพิสุทธิ์, วรยศ เหมะ, อาณาจักร รัตนราศรี, นัฐพล เพ็ญพรหม. ผลกระทบของกำรสื่อสารตราสินค้าบุคคลที่เป็นนักกีฬำ ต่อความเชื่อใจใน แบรนด์ การรับรู้ถึงคุณภาพ และความภักดีต่อแบรนด์ ในสินค้ากีฬา. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2566, 24 (1): 102 – 115.

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Kanoknan Suchao-in, Pongsagon Chueairam, Chatchawan Chaimart & Thee Trongjitpituk. (2021). Foreign Spectators’ Satisfaction towards Service Quality of Thai Boxing Stadium in Bangkok. Proceedings of The 11th International conference of sports and exercise science, 2-4 September 2021, Bangsaen, Chonburi, Thailand: Proceedings. 

2. Kanoknan Suchao-in, Wachilakunlaya Puttachadwong, Amonrus Nitayatareekul. The effect of CEO’s image on spectator loyalty in Thai professional football club in Bangkok and perimeter. Oral presentation and Proceeding of the 16th Asian Association for Sport Management Conference, 19 – 20 August 2021, Kampeangsan, Nakhonpathom, Thailand: Proceedings.

Scroll to Top