อาจารย์โสวิชญา หัวคำ

ความเชี่ยวชาญ : Radiobiology, Radiotherapy

Email : sowitchaya.h@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

Kornsopa S, Sahoh A, Kiawbanhan S, Huakham S. Evaluation of radiation dose in computed tomography simulator. J Thai Assn of Radiat Oncol. 2023; 29(2): 32-45.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.โสวิชญา หัวคำ, อรุณี เหมะธุลิน. การทดสอบฤทธิ์ในการลดผลของรังสีของสารสกัดจากหญ้ารีแพร์ในเซลล์เยื่อบุเลนส์ตาของมนุษย์ ทุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท 

2.โสวิชญา หัวคำ. การสร้างโปรโตคอลการฉายรังสีเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับการศึกษาทางรังสีชีววิทยาในหลอดทดลอง ทุนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 50,000 บาท

Scroll to Top