อาจารย์สุติมา สุวรรณกาล

ความเชี่ยวชาญ : Sport Biomechanics, Movement analysis in sports

Email : sutima.sstu@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Suwankan, S., Suwankan, S., Theanthong, A., & Kemarat, S. (2024). Prediction of 10 km running time by physical and training characteristics in recreational runners. Journal of Human Sport and Exercise, 19(1), 193-201. https://doi.org/10.14198/jhse.2024.191.17

2.Supatcharin Kemarat, Apiluk Theanthong, Wichai Yeemin, Sutima Suwankan, and Niromlee Makaje. (2023). Influence of mental skills on competitive anxiety in professional futsal players: Difference by successful and unsuccessful players. Trends in Psychology. https://doi.org/10.1007/s43076-023-00330-7

3.Kemarat S, Theanthong A, Yeemin W, and Suwankan S. Personality characteristics and competitive anxiety in individual and team athletes. PLoS One. 2022; 17(1): e0262486. doi: 10.1371/journal.pone.0262486.

4.Piriya Suwondit, Plaiwan Suttanon, Tanawat Vanasant, Sutima Suwankan, Vinitha Puengtanom, Jakkrapan Chupthaisong, Sudarat Apibantaweesakul. (2022). Relationship Between Core Muscle Strength and Power, Pelvis-Hip Biomechanics, and Golf Performance. Science & Technology Asia; 27(1).

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.สุพัชริน เขมรัตน์, อภิลักษณ์ เทียนทอง, เชาวรัตน์ เขมรัตน์, สุติมา สุวรรณกาล, และวิชัย ยีมิน. (2565). การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมความเชื่อโชคลางระหว่างนักกีฬาระดับอุดมศึกษาเพศชายและเพศหญิง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 22(2): ฉบับออนไลน์ที่ 2, 1-15.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สุติมา สุวรรณกาล, สุริยัน สุวรรณกาล. ลักษณะทางจลนศาสตร์ของการวิ่งในนักวิ่งระยะไกลที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน ทุนอุดหนุนการทำวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประเภททุนวิจัยทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. สุติมา สุวรรณกาล. การพัฒนาเครื่องวัดแรงปะทะและเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับกีฬาต่อสู้ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Scroll to Top