อาจารย์ผ่องพรรณ ตันติพูล

ความเชี่ยวชาญ : Anatomy, PT in musculo skeletal system, MS ultrasound

Email : phongpan.t@allied.tu.ac.th

Scroll to Top