อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กนกนันทร์  สุเชาว์อินทร์

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

Scroll to Top