อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี  คุณค้ำชู

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศร์ เอิร์ด

Scroll to Top