อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์.ดร. พจนีย์  ศรีมาโนชญ์

รองศาสตราจารย์.ดร. รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์

รองศาสตราจารย์.ดร. จิราภรณ์  คุ้ยทรัพย์

รองศาสตราจารย์.ดร.อมรรัตน์  เกิดแก้ว เคร็นซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จีระพงษ์  ทะนงศักดิ์ศรีกุล

Scroll to Top