อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินพวรรณ จารุสุสินธ์

Scroll to Top