อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กนกนันทร์  สุเชาว์อินทร์

อาจารย์ ดร.ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ

อาจารย์ ดร.วรวีร์   นาคพนม

Scroll to Top