อาจารย์ ณัฐพล ผิวขำ

ความเชี่ยวชาญ : ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา/ Sport biomechanics, การเคลื่อนไหวของมนุษย์/Human movement, เสริมสร้างประสิทธิภาพทางการกีฬา/Sport performance

Email : natthaphol.p@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Natthaphol Phewkham, Somchat taertulakarn, Wasit sukosol. Study of vertical ground reaction force in different variations of push-up in healthy men. Journal of Sports Science and Technology. 2022;22(1):25-36

2.Natthaphol Phewkham, Ponthakorn Mettamatakul, Apiwat Khemthong,
Suphachai Sukhampha,Panupong prappai, Supanat Yangjaroen, Bunnakon Sridakij, Apiwat Thongkumvong, Chaiya Chumphila, Supawich kongsawat, Nachanon khunpiban, Panida Chutluang, Asizkhan hayadad, Noppharut Jaruksathitwong, Kampanart BunmajanSupanat Yangjaroen, Natchapol Chareonsin. Study of electromyography during three squat exercise patterns among healthy males. Journal of Sports Science and Health. 2023;24(1)

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.ทุนสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 141,200 บาท

2.ทุนสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 จำนวนเงิน 94,000 บาท

Scroll to Top