อาจารย์ณัฏฐพร ประดิษฐพจน์

ความเชี่ยวชาญ : Movement anslysis, Ergonomics, PT in musculoskeletal system

Email : nuttaporn.p@allied.tu.ac.th

Scroll to Top