อาจารย์กชกร  พันธวงค์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีรักษา/Radiotherapy

Email : kochakorn.pha@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Autsavapromporn N, Dukaew N, Wongnoppavich A, Chewaskulyong B, Roytrakul S, Klunklin P, Phantawong K, et al. Identification of novel biomarkers for lung cancer risk in high levels of radon by proteomics: a pilot study. Radiation Protection Dosimetry. 2019;184:496-9. https://doi.org/10.1093/rpd/ncz064

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. กชกร พันธวงค์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างอุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยในงานด้านรังสีรักษา จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 100,000 บาท

Scroll to Top