หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งศูนย์สุขศาสตร์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของคณะต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยเฉพาะขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ขณะนี้ โดยมหาวิทยาลัยตั้งความหวังว่า โดยอาศัยความร่วมมือดังนี้ จะทำให้คณะต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาไปได้ตามเป้าหมายและมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   คณะสหเวชศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนที่ 8 (พ.ศ. 2540-2545) คณะสหเวชศาสตร์ได้ริเริ่มโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ขึ้นเนื่องจากตระหนักดีว่าประเทศชาติขาดแคลนบุคลากรสาขานี้อยู่มาก ทั้งอาจารย์ที่จะสอนในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะเป็นหลักสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 จึงแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเพิ่มอีก 1 หน่วยงานคือ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 คณะสหเวชศาสตร์ได้รวมบัณฑิตศึกษาของหลายสาขาวิชาและอยู่ภายใต้การบริหารของหน่วยงานที่มีชื่อว่า บัณฑิตศึกษา

Scroll to Top