หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอาชญากรกลับมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระทำผิดทำให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงทั้งรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคดีเหล่านี้ต้องได้รับการคลี่คลายปมปัญหา เงื่อนงำ ข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความกระจ่างเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลักฐานที่จะนำมาใช้เพื่อการพิสูจน์ยืนยันประกอบกับประจักษ์พยานอื่นๆจะต้องมีความถูกต้อง เที่ยงตรงแม่นยำซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขาที่มีการนำเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆรวมทั้งระบบสารสนเทศที่ทันสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามอัตรากำลังทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) รับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือในกระบวนการสืบสวน สอบสวนบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้เกิดการคลี่คลายคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

Scroll to Top