สาขาวิชา การฟื้นฟูและวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการฟื้นฟูและวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาการฟื้นฟูและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

Scroll to Top