รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ

ความเชี่ยวชาญ : Biomedical Engineering/วิศวกรรมชีวการแพทย์, Biometric/ชีวมิติ

Email : somchat@tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Sritart, H.; Tuntiwong, K.; Miyazaki, H.; Taertulakarn, S. “Disparities in Healthcare Services and Spatial Assessments of Mobile Health Clinics in the Border Regions of Thailand”. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10782. 

2. Sritart, H.; Taertulakarn, S.; Miyazaki, H. Disparities in Childhood Obesity Prevalence and Spatial Clustering Related to Socioeconomic Factors in Isaan, Thailand. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 626. https://doi.org/10.3390/ijerph20010626 

3. H. Sritart, T. Phudin, P. Tosranon, S. Taertulakarn. “Design and Evaluation of Web-Based Information Systems for the Medical Laboratory”. Int. J. Online and Biomedical Eng. Vol. 19 No. 03 (2023) p.48-60

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สมชาติ แตรตุลาการ และองค์อุมา ณ.ถลาง. “เทคนิคการติดตามระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบต่อเนื่อง”. วารสารสารสนเทศ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย เล่มที่ 1 ปีที่ 3 ปี 2562. หน้าที่ 120-129 

2. S.Taertulakarn and N. Nimnual. “Evaluation Using the Arm Vein Pattern for Personal Identification”. Thai Science and Technology Journal. Vol.28, No.3, 2020. 

3. N. Phewkham, S.Taertulakarn and W.Sukosol. “Study vertical ground reaction force in different variations of push-up in healthy men” Journal of Sports Science and Technology , Volume 22 , No.1, July 2022 

4. สมชาติ แตรตุลาการ, หิรัญญา ศรีธาตุ, ประสงค์ ธูสรานนท์ และธนชวรรณ ภูดิน. “การออกแบบและสร้างเครื่องส่องเส้นเลือดดำโดยแสงอินฟราเรดคลื่นใกล้” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ปี 2022 

5. ประสงค์ ธูสรานนท์, ชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย, ธนชวรรณ ภูดิน, หิรัญญา ศรีธาตุ และ สมชาติ แตรตุลาการ. “การศึกษารูปแบบหลอดเลือดดำบริเวณท้องแขนในประชากรไทย โดยใช้เครื่องถ่ายภาพภายใต้แสงอินฟราเรดชนิดคลื่นสั้น ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ปี 2023, หน้า 33-46

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สมชาติ แตรตุลาการ “การพัฒนาระบบเครื่องวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเส้นเลือดดำ โดยใช้เทคนิคแสงใกล้อินฟราเรด สำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล” ปี 2560-2563 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวนเงิน 400,000 บาท 

2. สมชาติ แตรตุลาการ และคณะ“การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานเครื่องมือและวัสดุทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ แบบครบวงจร” ปี 2564-2565 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ววน.) จำนวนเงิน 2,980,000 บาท 

3.สมชาติ แตรตุลาการ และคณะ“การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานเครื่องมือและวัสดุทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ แบบครบวงจร” ปี 2565 โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวนเงิน 250,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. S.Taertulakarn, H. Sritart, P.Tosranon, K.Pongpaiboon and K. Subenja. “Preliminary Investigation of the Consumables Management System in a Medical Laboratory Using Artificial Intelligent Technology” Proc. Osaka 90th International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2023), Osaka, Japan 

2. S.Taertulakarn, H. Sritart, P.Tosranon, K.Pongpaiboon and K. Subenja. “The Design and Development of an AI-based Medical Laboratory Inventory Monitoring System” Proceeding of The 15th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2023) – IEEE trans., Tokyo, Japan

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สมชาติ แตรตุลาการ และหิรัญญา ศรีธาตุ. “การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการอย่างง่าย” 68 หน้า: กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2565

Scroll to Top