รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ, การป้องกันการล้ม / Geriatric Physical Therapy, Falls prevention, Physical performance, knowledge transfers

Email : plaiwan.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Ngamsangiam P, Suttanon P. (2020). Risk factors for falls among community-dwelling older people in Asia: A systematic review. Science & Technology Asia. 25(3): 105-126. 

2. Suttanon P, Kuhaphensaeng B, Choawanachan T, Prathum T, Saelee P, Apibantaweesakul S. (2020). Concurrent validity of a developed accelerometry-based device for postural sway. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 42(5): 984-990. 

3. Puengtanom S, Puttawanchai V, Suttanon P. (2020). Coordination performance and falls history among elderly with mild cognitive impairment. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 42(2): 346-352. 

4. Saadprai S, Suttanon P, Apibantaweesakul S, Rungroungdouyboon B. (2021). Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly. Journal of Exercise Physiology. 24(4):82-95. 

5. Kanchanomai S, Rueangthong C, Chernchujit B, Kitsuksan T, Suttanon P, Apibantaweesakul S. (2022). Importance of Lower Extremity Muscle Performance and Knee Proprioception During First 60 Degrees of Knee Flexion at Three Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Asian Journal of Sports Medicine: 13. https://doi.org/10.5812/asjsm-120211. 

6. Lee D-CA, Burton E, Meyer C, Hunter SW, Suttanon P, Hill KD. (2022). Gait aid use for people with and without dementia: A comparison of practice between health and non-health professionals among Australian community care staff. Health & Social Care in Community. 30(5): e1721-33. https://doi.org/10.1111/hsc.13600 

7. Lee D-CA, Meyer C, Burton E, Kitchen S, Williams C, Hunter SW, Suttanon P, Hill KD. (2022). A survey of nurses, physiotherapists and occupational therapists in mobility care and gait aid use for hospital patients with dementia. Geriatric Nursing. 44: 221-8. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2022.02.017 

8. Lee D-CA, Dissanayaka T, Burton E, Meyer C, Hunter SW, Suttanon P, Ekegren CL, et al. (2022) Effectiveness of gait aid prescription for improving spatiotemporal gait parameters and associated outcomes in community-dwelling older people: a systematic review. Disability Rehabilitation. 44(21): 6139-54. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1958930 

9. Hill KD, Meyer C, Burton E, Hunter SW, Suttanon P, Dawes H, Lee DCA. (2022). Examining gait aid use and user safety by older people with dementia: Perspectives of informal carers to inform practice. Disability Rehabilitation. 1-9. https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2148302 

10. Lee D-CA, Burton E, Meyer C, Haines TP, Hunter S, Dawes H, Suttanon P, Fullarton S, Connelly F, Stout JC, Hill KD. (2023) The Potential for Effect of a Six-Week Training Program for Gait Aid Use in Older People with Dementia with Unsteadiness of Gait: A Pilot Study. Journal of Clinical Medicine. 12(4):1574. https://doi.org/10.3390/jcm12041574

Scroll to Top