รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ

ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยา/Physiology, กายภาพบำบัด/Physical Therapy

Email : kesara.r@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Rakpongsiri K. (2019). iRIS-RT: Eye fatigue and reaction time detector. ECTI Transactions on Computer and Information (ECTI-CIT). 12(1): 42-51.

2. Rakpongsiri K, Srisurak K, Rakpongsiri P. (2020). Heartbeat interval variability analyzer for health check-up. Science and Technology Asia. 3(25):97-104.

3. Kedsara Rakpongsiri, Warunchai Limcharoensuk, Kornanong Yuenyongchaiwat, Wattana Jalayondeja The effect of night shift working in teenage students on their cardiorespiratory fitness, quality of life, and mental health Thai Journal of Ergonomics: Volume 5 Issue 1 January – June 2022: p. 11-22.

4. Kedsara Rakpongsiri and Pornchai Rakpongsiri.. The Cloud FIBER-FIT Model for Physical Fitness Check-Up. Journal of Medical Signals & Sensors. 13(1) January-March 2023. DOI: 10.4103/jmss.jmss_156_21.

5. K Rakpongsiri1, K Srisurak, and P Rakpongsiri . Predicting Elderly Falls Using the Roll Factor in the “Smart Walk Trainer” Equipment for Body Weight-Balance Analysis. Journal of Current of Science and Technology,2023;3(3).https://doi.org/10.59796/jcst.V13N3.2023.978610

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.วรัญชัย ลิ้มเจริญสุข, เกษรา รักษ์พงษ์สิริ และ กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์. (2562). สมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค คุณภาพชีวิต และ ภาวะซึมเศร้า ในเด็กวัยรุ่นที่ทำงานช่วงกลางคืน จังหวัดปทุมธานี. วชิรเวชสาร. ปีที่ 63, ฉบับที่ 5:337-348.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ,ทิพย์สุดา บานแย้ม. การพัฒนา “สมาร์ทวอคเทรนเนอร์” สำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์การลงน้ำหนักเท้าขณะยืนและเดิน เพื่อฝึกและพัฒนาสมดุลการทรงตัว ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จำนวนเงิน 250,000 บาท

2.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ, ขวัญชัย ศรีสุรักษ์. นวัตกรรมเครื่องมือวัดความต้านทานผิวหนัง อุณหภูมิกาย และอัตราการเต้นหัวใจ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ จากกองทุนคณะสหเวชศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 100,000 บาท

3.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. การพัฒนา พัดลมละอองเย็น เทคโนโลยีม่านความชื้นปลอดเชื้อรา จากกองทุนคณะสหเวชศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 100,000 บาท

4.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ, รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว. การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดแรงบีบมือและโปรแกรมวัดค่าเวลาปฎิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจสำหรับรายงานผลสุขภาพด้วยตนเองแบบออนไลน์ จากกองทุนคณะสหเวชศาสตร์ ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 100,000 บาท

5.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ, อภิสรา ชัยสิริ. การออกแบบและพัฒนาด้านการยศาสตร์ของอุปกรณ์ช่วยให้ปุ๋ยสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จำนวนเงิน 250,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.รางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม งาน The XVI International Warsaw Invention Show 2022” (IWIS 2022) Online ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศ สาธารณรัฐโปแลนด์ •รางวัล Gold Medal จากผลงาน “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าไร้สายบันทึกในคลาวด์” The Wireless and Cloud Electrocardiography (W&C EKG) •รางวัล Silver Medal จากผลงาน “เครื่องวัดสมรรถภาพทางกายรายงานผลทางไกลบันทึกในคลาวด์” (The Cloud Fiber-Fit Model for Telerehabilitation Physical Fitness Check-Up)

2.รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566. จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง . “เครื่องวัดสมรรถภาพทางกายบันทึกในคลาวด์” (The Cloud Fiber-Fit Model for Physical Fitness Check-Up)

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ (2559) เครื่องมือวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาของหัวใจ: คู่มือการสร้างสำหรับนักวิจัย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 122 หน้า.

2.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ (2564) “นวัตกรรมเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ” พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 186 หน้า.

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.อนุสิทธิบัตร: เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สายบันทึกในคลาวด์. เลขที่ 13705. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2561.

2.อนุสิทธิบัตร: อุปกรณ์วิเคราะห์การลงน้ำหนักขณะเคลื่อนไหวด้วยภาพกราฟฟิก เลขที่ 22130, กรกฎาคม 2566.

3. อนุสิทธิบัตร: พัดลมเย็นละอองน้ำเทคโนโลยีม่านความชื้นปลอดเชื้อรา เลขที่ 20724, 12 มกราคม 2566.

4.ลิขสิทธิ์: คู่มือออกแบบโปรแกรมแสดงสัญญาณการเต้นหัวใจแบบ real time. เลขที่ ว.050860 ออกให้วันที่ 19 กรกฏาคม 2566.

5.ลิขสิทธิ์: คู่มือออกแบบโปรแกรมประเมินค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเปอร์เซนต์ความถูกต้องในการตัดสินใจ. เลขที่ ว.050831ออกให้วันที่ 18 กรกฏาคม 2566.

6.ลิขสิทธิ์:คู่ มือออกแบบโปรแกรมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบสองขั้วไฟฟ้า. เลขที่ ว.050857 ออกให้วันที่ 19 กรกฏาคม 2566.

7.ลิขสิทธิ์:คู่ มือออกแบบโปรแกรมประมวลผลบันทึกและวัดค่าเส้นผ่าศูนย์กลางรูม่านตา. เลขที่ ว.050861ออกให้วันที่ 29 สิงหาคม 2566.

8.ลิขสิทธิ์: เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ. เลขที่ ส.018572 ออกให้วันที่ 16 สิงหาคม 2566.

9.ลิขสิทธิ์:เ ครื่องวัดสมรรถภาพทางกายแบบบันทึกในคลาวด์. เลขที่ ส.018528 ออกให้วันที่ 14 กรกฏาคม 2566.

10.ลิขสิทธิ์:เ ครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สายบันทึกในคลาวด์. เลขที่ ส.018529 ออกให้วันที่ 14 กรกฏาคม 2566.

11.ลิขสิทธิ์: การพัฒนาเครื่องประเมินความล้าของตาและค่าเวลาปฎิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจ วิเคราะห์ผลอัตโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. เลขที่ ส.018530 ออกให้วันที่ 14 กรกฏาคม 2566.

12.ลิขสิทธิ์: พัดลมเย็นม่านความชื้นปลอดเชื้อรา ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต. เลขที่ ว.050846 ออกให้วันที่ 17 สิงหาคม 2566.

13.ลิขสิทธิ์: เครื่องวัดความต้านทานผิวหนัง อุณหภูมิกาย และอัตราการเต้นหัวใจ สำหรับประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์. เลขที่ ว.050876 ออกให้วันที่ 22 สิงหาคม 2566.

14.สิทธิบัตร: เครื่องประเมินความล้าของตาและค่าเวลาปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. ประเทศไทย. เลขที่ประกาศโฆษณา 180242, 2561.

15.สิทธิบัตร: เครื่องวัดสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ประเมินและวิเคราะห์ผลทันทีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. เลขที่ประกาศโฆษณา 1901000878A, 2563.

16.สิทธิบัตร: เครื่องวัดค่าความแปรปรวนและอัตราการเต้นหัวใจ วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. เลขที่ประกาศโฆษณา 2001003433A., 2563.

17. สิทธิบัตร: เครื่องบำบัดอากาศสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เลขที่ประกาศ 2002004111A, 2564.

18.สิทธิบัตร: เครื่องฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต. เลขที่คำขอ 2001004082A, 2563.

19.สิทธิบัตร: เครื่องวัดและแปลผลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง วิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์. เลขที่คำขอ 2101002369, เมษายน 2564.

Scroll to Top