รองศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

ความเชี่ยวชาญ : lipid metabolism and cardiovascular diseases, liver diseases

Email : pilaiwan.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Torvoside A extracted from Solanum torvum fruits does not directly affect 3T3-L1 –adipogenesis, adiponectin synthesis and glucose uptake. Siripurkpong, P., Fungkrajai, M., Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2020; 42 (5), 975-983 

2. Effects of Ethanol Crude Extract of Helicteres Isora Fruit on Adipogenesis and Fat Accumulation in 3T3-L1 Cells. Siripurkpong, P., Fungkrajai, M. Science & Technology Asia 2020; 25(4), 115-124 

3. Serum carbonic anhydrase combined with adiponectin as biomarkers of insulin resistance. Piumngama, K., Siriprungpong, P., Roytrakul, S., ScienceAsia 2021; 47, 287-292 

4. 4IL-25 directly modulates adipocyte function and inflammation through the regulation of adiponectin. Jeerawattanawart, S., Siripurkpong, P., Roytrakul, S., Angkasekwinai, P., Inflamm Res. 2022 Nov;71(10-11):1229-1244.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Comparison of renal biomarkers in obesity with early renal dysfunction. Patsri, O., Siripurkpong, P., Fongsupa, S., Kongkhum, S., Rerksngarm, T., Kengtong Bordeerat, N., Journal of Associated Medical Sciences 2019; 52(3): 163-169 

2. The Quality Assessment of Artificial Urine and Urine Sediment Slide for Chemical and Microscopic Examinations in Urinalysis. Kaewdee, N., Siripurkpong, P., and Sriwanitchrak. P., J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 49 No. 1, April 2021; 7601-7614 

3. Levels of Lipoprotein Phospholipase A2 (Lp-PLA2) and High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) for the Treatment Evaluation in Ischemic Stroke. Suphanat Jamle and Pilaiwan Siripurkpong. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 49 No. 1, April 2021; 7635-7650 

4. Prevalence and Risk Factors of Liver Fibrosis in Type 2 Diabetic Patients Chaiyachok, L., Rerksngarm, T., Piumngam, K., and Siripurkpong, P., J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 51 No. 1, April 2023; 8470-8489 

5. Evaluation of the Immature Reticulocyte Fraction (IRF) and Immature Platelet Fraction (IPF) for Differentiation of Fever Symptoms in Patients with Dengue Fever and with Influenza. Jinapat Phucharoentum and Pilaiwan Siripurkpong. J Med Tech Assoc Thailand, Vol. 51 No. 2, August 2023;8584-8600

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ การศึกษาระดับของ soluble Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 (sLOX-1) และ Lipoprotein phospholipase A2 (Lp-PLA2) ในกลุ่มอาการ metabolic syndrome และโรคหลอดเลือดหัวใจ จากทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 60-62 จำนวนเงิน 740,000 บาท

Scroll to Top