รองศาสตราจารย์ ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด

ความเชี่ยวชาญ : การรักษาในระยะเริ่มแรก/Early intervention, การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ/Multidisciplinary approach

Email : pinailug.e@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Pansuksawat N, Pramodhyakul N, Earde PT, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B. Effects of the Motorized Gait Training Machine on Gait Performances in Patients with Chronic Stroke: A Preliminary Study. Full proceeding International Physical Therapy Research Symposium 2019. 

2. Pansuksawat N, Pramodhyakul N, Earde PT, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B. Effects of I-Walk Training on Gait Performances in Patients with Chronic Stroke. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine. 2020; 64 (4) July – August: 243-254. 

3. Earde PT, Keawutan P. What do Thai physical therapists know about functioning and disability in children with cerebral palsy and what treatments do they provide?: a survey. Full proceeding International Physical Therapy Research Symposium 2020. 

4. Chantim P, Earde P, Earde PT. Postural control in lower crossed syndrome individuals with and without low back pain and healthy individuals: A cross-sectional comparative design. Proceeding in International Physical Therapy Research Symposium 2021. 2021:87-95. 5. 

5. Thunyathorn Maneerat, Pinailug Tantilipikorn Earde, Noppol Pramodhyakul. Facilitator and barrier factors to participation of Thai people with spinal cord injury in urban areas: A qualitative study. Thai Journal of Physical Therapy 2023; 45(1): 25-41.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, ปิยาภา แก้วอุทาน, สุดาทิพย์ โฆษิตมงคล. การแปลและการทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบประเมินทางระบบประสาทแฮมเมอร์สมิทธ์ในทารก ฉบับภาษาไทยเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อพัฒนาการไม่สมวัย สำหรับทารกความเสี่ยงสูง จากทุนอุดหนุนการทำวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 200,000 บาท

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด. แบบประเมินทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กตามกรอบแนวคิด ICF. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; พิมพ์ครั้งที่ 1; 2565

Scroll to Top