รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ความเชี่ยวชาญ : Proteomics , Bacterial Proteomics, MALDI-TOF, Probiotics

Email : patcharee.i@allied.tu.ac.th 

Email : pujonoy@hotmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Thippakorn C, Isarankura-Na-Ayudhya C, Pannengpetch S, Isarankura-Na-Ayudhya P, Schaduangrat N, Nantasenamat C, Prachayasittikul V. Oxidative responses and defense mechanism of hyperpigmented P. aeruginosa as characterized by proteomics and metabolomics. EXCLI J. 2018 Jun 13; 17:544-562. 

2. Chuanboon K, Na Nakorn P, Pannengpetch S, Laengsri V, Nuchnoi P, Isarankura-Na-Ayudhya C, Isarankura-Na-Ayudhya P*. Proteomics and bioinformatics analysis reveal potential roles of cadmium-binding proteins in cadmium tolerance and accumulation of Enterobacter cloacae. 2019, PeerJ. 2;7:e6904. doi: 10.7717/peerj.6904. ( Corresponding author) 

3. Na Nakorn P, Pannengpetch S, Isarankura-Na-Ayudhya P, Thippakorn C, Lawung R, Sathirapongsasuti N, Kitiyakara C, Sritara P, Vathesatogkit P, Isarankura-Na-Ayudhya C. Roles of kininogen-1, basement membrane specific heparan sulfate proteoglycan core protein, and roundabout homolog 4 as potential urinary protein biomarkers in diabetic nephropathy. 2020. EXCLI J.; 19:872-891. doi: 10.17179/excli2020-1396. 

4. Chawjiraphan W, Apiwat C, Segkhoonthod K, Treerattrakoon K, Pinpradup P, Sathirapongsasuti N, Pongprayoon P, Luksirikul P, Isarankura-Na-Ayudhya P, Japrung D. Albuminuria detection using graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor. MethodsX. 2020; 20; 7:101114. 

5. Yasawong M, Wongchitrat P, Isarankura-Na-Ayudhya C, Isarankura-Na-Ayudhya P, Na Nakorn P. Draft genome sequence data of heavy metal-resistant Morganella morganii WA01/MUTU, a silver nanoparticle (AgNP) synthesising bacterium. Data Brief. 2023 Nov 30;52:109873. doi: 10.1016/j.dib.2023. ( Corresponding author)

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Kornkanok Wongprasert, Supitcha Pannengpetch, Tuangrat Kumar, Pennapaporn Songthong, Nitaya Indrawattana, Patcharee Isarankura-Na-Ayudhya*. Effects of Cadmium on Peptide Profiles and Biotyper Score Value of Escherichia coli O157:H7 Identified by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass-Spectrometry (MALDI-TOF/MS). 2020.J Med Tech Assoc Thailand; Vol. 48 :7264-7280l ( Corresponding author)

2. Maneemon Koben, Supitcha Pannengpetch, Piyada Na Nakron, Patcharee Isarankura-Na-Ayudhya*. Effects of zinc on Peptide profiles and Identification Score value of human pathogen Vibrio cholerae Identified by Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass-Spectrometry (MALDI-TOF/MS). Med Tech Assoc Thailand (accepted) ( Corresponding author)

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากมูลมนุษย์ที่มีศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักแคดเมียมเพื่อการพัฒนาโปรไบโอติกส์และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
Isolation of bacteria possessing cadmium biosorption capability from human stools and their applicabilities as probiotics and biomarkers สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2561-2562 จำนวนเงิน 1,820,000

 

Scroll to Top