รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู

ความเชี่ยวชาญ : การฟื้นฟูผู้ป่วยทางโรคหลอดเลือดสมอง/ Stroke rehabilitation, การออกกำลังกาย/ Exercise, ผู้สูงอายุ/ Elderly

Email : patcharee.k@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Wongwatcharanon T, Kiatchaipar M, Pinupong C, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B. Design and Evaluation of 4-DoF Machine for Improving Muscle Control and Upper Extremity Rehabilitation. Philipp J Sci 2023; 152(6A): 2175–2187. 

2. Kooncumchoo P, Namdaeng P, Hanmanop S, Rungroungdouyboon B, Klarod K, Kiatkulanusorn S, Luangpon N. Gait Improvement in Chronic Stroke Survivors by Using an Innovative Gait Training Machine: A Randomized Controlled Trial. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022; 19: 224-235. https://doi.org/10.3390/ijerph19010224 

3. Puagprakong P, Earde P, Kooncumchoo P. Lumbo-Pelvic-Hip Angle Changes During Upright and Free Style Sitting in Office Workers with Lower Crossed Syndrome. In: Ahram T., Taiar R., Groff F. (eds) Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV. IHIET-AI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing 2021; 1378: 532-538. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_68 

4. Kanjanasilanont A, Mongkolsomlit S, Earde P, Kooncumchoo P. Differences in grip strength among wheelchair basketball athletes: variations by hand size and handrim-tire diameter. Science & Technology Asia 2020; 25(3): 141-151. 

5. Wonghempoom A, Piriyaprasarth P, Charoenporn N, Pongpanit K, Kooncumchoo P. Heart Rate Variability Response in Children Working at Height. Science & Technology Asia 2020; 25(3): 29-37. 

6. Kongkamol C, Charoenporn N, Sungkhapong A, Kooncumchoo P. Risks of low back pain in four different lumbopelvic movement patterns during two person-lifting in freestyle and recommended lifting methods. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2020; 42(6): 1272-1278. 

7. Vajanapoom N, Kooncumchoo P, Thach T. Acute effects of air pollution on all-cause mortality: a natural experiment from haze control measures in Chiang Mai Province, Thailand. PeerJ 2020; 8: e9207; https://doi.org/10.7717/peerj.9207 

8. Charoenporn N, Outama A, Kaewdok T, Earde P, Kooncumchoo P. Maximum Acceptable Weight of Lift in Adolescence Aged 15 to Less Than 18 Years Old. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (eds) Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018). IEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing 2019; 826: 778-788. 

9. Jiemjai C, Khruakhorn S, Kooncumchoo P. Erector Spinae Muscle Activity during Lifted People with Two Persons in Lifting Phase of Manual Human Handling (MHH). Science & Technology Asia 2019; 24(2): 15-19.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Boontanom N, Kooncumchoo P, Yuenyongchaiwat K. Prevalence of sarcopenia and respiratory muscle strength in people: A survey preliminary study cross-sectional study. Health Science, Science and Technology Review 2023; 16(3): 85-93. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/260080 

2. Janwantanakul P, Luangpon N, Kaewchoei N, Taechasubamorn P, Pothongsunun P, Thaveeratitham P, Chantrawirot P, Kooncumchoo P, Vilaipun P, Sihawong R, Vachalathiti R, Churdchomjan W, Eungpinichpong W, Luevisadpaibul S, Tantisuwat A. The Development of Health-Promotion Oriented Physical Therapists in Communities: a Pilot Project. Thai Health Promotion Journal 2023; 2(4): 418-436. 

3. Pramodhyakul N, Luangpon N, Muengtaweepongsa S, Kaewsawang S, Kooncumchoo P. Classification of walking ability in patients with stroke by walking distance from 6-minute walk test. Thai Journal of Physical Therapy 2020; 42(3): 163-173. 

4. Pansuksawat N, Earde PT, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B, Pramodhyakul N. Effects of I-Walk training on gait performances in patients with chronic stroke. Vajira Med J. 2020; 64(4): 243-254. 

5. Leelasittikul K, Koonkumchoo P, Buranapuntalug S, Pongpanit K, Yuenyongchaiwat K. Effect of Air Quality on Cardio-Respiratory Systems in Northern Thailand (Chiang Mai, Chiang Rai and Nan Province). CMU J. Nat. Sci. 2020; 19 (4): 702-717.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ทุนวิจัย เรื่อง “ผลของการออกกำลังกาย 3 รูปแบบต่อการตีบของหลอดเลือดแดงในผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย” แหล่งทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 

2. ทุนวิจัย เรื่อง “ความเปราะบางและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยเครื่องฝึกเดิน I-walk และโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 2” แหล่งทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรมประเภท Strategic Fund ปีงบประมาณ 2566 (วิจัยระบบสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) 

3. ทุนวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ และโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำร่วมกับการฝึกความจำต่อความจำและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย” แหล่งทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 

4. ทุนวิจัย เรื่อง “ความเปราะบางและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยเครื่องฝึกเดิน I-walk และโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 1” แหล่งทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านการวิจัย และนวัตกรรมประเภท Strategic Fund ปีงบประมาณ 2565 (วิจัยระบบสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) 

5. ทุนวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายบนบกต่อความจำและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย” แหล่งทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 

6. ทุนวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยกายภาพบําบัดแขนโดยใช้ระบบเชิงกลในการชดเชยน้ําหนักของแขน” แหล่งทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โปรแกรม 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565 

7. ทุนวิจัย เรื่อง “รถเข็นปรับยืนกึ่งอัตโนมัติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” แหล่งทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 8. ทุนวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ภายใต้แผนงานวิจัย “โครงการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ กายภาพบําบัดและฟื้นฟูสุขภาพสําหรับชุมชน รวมถึงอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน” แหล่งทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561-2562

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดีมาก เรื่อง “อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตรสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: Upper Limb Bilateral Training Device with Symmetrical Transmission Force Mechanism for Stroke Patients: Arm Booster)” จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

2. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดีมาก เรื่อง “งานออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินแบบมีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน: Space Walker (The Design and Development of Partial Body Weight Supported Walker: Space Walker)” จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

3. รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับดี เรื่องอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: I-Walk จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 

4. รางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562 จากงาน“Seoul International invention Fair 2019 (SIIF 2019)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 5. รางวัลพิเศษ MARS International Invention Award จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562 จากงาน“Seoul International invention Fair 2019 (SIIF 2019)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. พัชรี คุณค้ำชู, ไพลวรรณ สัทธานนท์, นพพล ประโมทยกุล, กฤษณา ครุฑนาค, ผกามาศ พิริยะประสาธน์. การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2562 จำนวน 278 หน้า

Scroll to Top