รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

ความเชี่ยวชาญ : Immunity to infection, T helper cell differentiation, cytokine biology, allergy and inflammation

Email : p.akswn@gmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Hansakon A, Angkasekwinai P*. Murine Models of Cryptococcus Infection. Curr Protoc. 2024 Mar;4(3):e1001. doi: 10.1002/cpz1.1001. (*Corresponding author) 

2. Jeerawattanawart S, Hansakon A, Roytrakul S, Angkasekwinai P*., Regulation and function of adiponectin in the intestinal epithelial cells in response to Trichinella spiralis infection. Scientific Reports 2023 Aug 27;13(1):14004. doi: 10.1038/s41598-023-41377-x. (*Corresponding author) (Impact factor 2022 = 4.997) 

3. Hansakon A, Jeerawattanawart S, Angkasekwinai P*., Differential and cooperative effects of IL-25 and IL-33 on T helper cells contribute to cryptococcal virulence and brain infection. Scientific Reports 2023 Jun 19;13(1):9895. doi: 10.1038/s41598-023-37158-1. (*Corresponding author) (Impact factor 2022 = 4.997) 

4. Hansakon A, Ngamphiw C, Tongsima S, Angkasekwinai P*., Arginase 1 Expression by Macrophages Promotes Cryptococcus neoformans Proliferation and Invasion into Brain Microvascular Endothelial Cells. Journal of Immunology 2023 Feb 15;210(4):408-419. doi: 10.4049/jimmunol.2200592. (*Corresponding author) (Impact factor 2021 = 5.426) 

5. Kamjai P, Hemvimol S, Bordeerat NK, Srimanote P, Angkasekwinai P*. Evaluation of emerging inflammatory markers for predicting oxygen support requirement in COVID-19 patients. PLoS One. 2022 Nov 28;17(11) :e0278145. doi: 10.1371/journal.pone.0278145. (*Corresponding author) (Impact factor 2021 = 3.752) 

6. Jeerawattanawart S, Siripurkpong P, Roytrakul S, Angkasekwinai P*. IL-25 directly modulates adipocyte function and inflammation through the regulation of adiponectin. Inflammation Research volume 71, pages1229–1244 (2022). (*Corresponding author) (Impact factor 2021 = 6.986) 

7. Nanthapisal S, Puthanakit T, Jaru-Ampornpan P, Nantanee R, Sodsai P, Himananto O, Sophonphan J, Suchartlikitwong P, Hiransuthikul N, Angkasekwinai P, Tangsathapornpong A, Hirankarn N; study team. A randomized clinical trial of a booster dose with low versus standard dose of AZD1222 in adult after 2 doses of inactivated vaccines. Vaccine. 2022 Apr 20;40(18):2551-2560. (Impact factor 2021 = 3.641) 

8. Hansakon A, Png CW, Zhang Y, Angkasekwinai P*. Macrophage-Derived Osteopontin Influences the Amplification of Cryptococcus neoformans-Promoting Type 2 Immune Response. Journal of Immunology. 2021 Oct 15;207(8):2107-2117. doi: 10.4049/jimmunol.2100202. (*Corresponding author) (Impact factor 2021 = 5.422) 

9. Angkasekwinai P, Dong C. IL-9-producing T cells: potential players in allergy and cancer. Nature Reviews Immunology. 2021 Jan;21(1):37-48. doi: 10.1038/s41577-020-0396-0. Epub 2020 Aug 12. (Impact factor 2020 = 53.1) 

10. Hansakon A., Jeerawattanawart S., Pattanapanyasat K. and Angkasekwinai P*. IL-25 Receptor Signaling Modulates Host Defense against Cryptococcus neoformans Infection. Journal of Immunology. 2020 Aug 1;205(3):674-685. doi: 10.4049/jimmunol.2000073. Epub 2020 Jun 19. (*Corresponding author) (Impact factor 2020 = 5.422) 

11. Pharkjaksu S, Chongtrakool P, Chayakulkeeree M, Mitrpant C, Angkasekwinai P, Bennett JE, Kwon-Chung KJ, Ngamskulrungroj P. Cryptococcus neoformans/gattii Species Complexes from Pre-HIV Pandemic Era Contain Unusually High Rate of Non-Wild-Type Isolates for Amphotericin B. Infect Drug Resist. 2020 Feb 26;13:673-681. doi: 10.2147/IDR.S235473. eCollection 2020. (Impact factor 2020 = 4.00) 

12. Hansakon A, Ngamskulrungroj P, Angkasekwinai P*. Contribution of laccase expression to immune response against Cryptococcus gattii infection. Infection and Immunity, 2020 March; 88(3 e00712-19 doi: 10.1128/IAI.00712-19. Print 2020 Feb 20. (*Corresponding author) (Supported by the fiscal year budget of the office of the National Research Council of Thailand to Thammasat University) (Impact factor 2020 = 3.44) 

13. Angkasekwinai P*. Th9 Cells in Allergic Disease. Current Allergy and Asthma Reports (2019) 19: 29. https://doi.org/10.1007/s11882-019-0860-8 (Impact factor 2020 = 4.8) 

14. Hansakon A, Mutthakalin P, Ngamskulrungroj P, Chayakulkeeree M, Angkasekwinai P*. Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii clinical isolates from Thailand display diverse phenotypic interactions with macrophages. Virulence (2019) Dec;10(1):26-36. doi: 10.1080/21505594.2018.1556150. Accepted author version posted online: 06 Dec 2018. (*Corresponding author) (Supported by the fiscal year budget of the office of the National Research Council of Thailand to Thammasat University) (Impact factor 2019= 5.5)

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การศึกษาปฏิสัมพันธ์การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในลำไส้และการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมร่างกายในภาวะอ้วนที่เกิดจากการให้อาหารไขมันสูง โครงการทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ ดร. อดิเทพ หาญสกล นายสักรินทร์ อินทะรังษี 

2. การบูรณาการเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อศึกษาวิจัยระดับเซลล์และโมเลกุลเป้าหมายในระบบภูมิคุ้มกันในโรคติดเชื้อ cryptococcosis ในปอดและสมอง ภายใต้แผนงาน การบรูณาการเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อศึกษาโมเลกุลเป้าหมายในโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลางเพื่องานวิจัยแนวหน้าและการแพทย์แม่นยำ ทุนทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย ดร. อดิเทพ หาญสกล ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ 

3. การศึกษาเป้าหมายทางชีวโมเลกุลและเมตาบอลิซึมในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ cryptococcosis ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย ดร. อดิเทพ หาญสกล ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ 

4. ผลของการควบคุมการทำงานของไซโตไคน์ IL-25 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางฟีโนไทป์และทรานสคริปโตมิกส์ของ T helper cells ในโมเดลโรคคริปโตคอกโคสิส ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย ดร. อดิเทพ หาญสกล ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ 

5. การศึกษา metabolites และ immunometabolic reprogramming ใน L-arginine-arginase pathway เพื่อเป็นเป้าหมายในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานโรค cryptococcosis ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย รศ. ดร. นพ. เมธี ชยะกุลคีรี ดร. อดิเทพ หาญสกล ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ 

6. The role of IL-25 on adiponectin regulation and adipocyte function ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย รศ.ดร. พรพิมล อังคเศกวินัย ผู้ร่วมวิจัย ดร. สิรนาถ จีรวัฒนวาทย์ ดร. อดิเทพ หาญสกล 

7. Frontier research in fine-tuning pathogenic mechanisms to the development of diagnosis for emerging and neglected infectious diseases by using biomarkers and recent biotechnologies. โครงการย่อย “Study on the molecular mechanisms of cryptococcal meningoencephalitis” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปีงบประมาณ 2563

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. L-arginine/Arginase: A potential immune modulator in the context of microbial pathogenesis. The Allergy, Asthma & Immunology Association of Thailand วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ห้องประชุม Lotus 1-4 ชั้น 22 โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร (Oral presentation) 

2. The role of arginase in cryptococcal infection. the 18th International Congress of Immunology (IUIS 2023) Cape Town, South Africa from 27 November to 2 December 2023. (Poster presentation) 

3. IL-25-adipokine axis in regulating intestinal response to T. spiralis infection. The 4th International Symposium on Parasite Resource (ISPR2023) Cheongju, Korea; 23-25 October 2023 (Oral presentation) 

4.“The role of laccase in modulating immune response in Cryptococcus gattii infection” the 17th International Congress of Immunology, October 19-23, 2019, Beijing, China (Poster presentation)

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3; มกราคม 2566 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top