รองศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชย์

ความเชี่ยวชาญ : พยาธิกำเนิดขอโรคติดเชื้อโดยแบคทีเรีย / Bacterial pathogenesis

Email : potjanee.s@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Rattanakomol P, Srimanote P, Tongtawe P, Khantisitthiporn O, Supasorn O, Thanongsaksrikul J. Host neuronal PRSS3 interacts with enterovirus A71 3A protein and its role in viral replication. (2022). Sci Rep 12, 12846 https://doi.org/10.1038/s41598-022-17272-2

2. Suanpan K, Srimanote P, Tongtawe P, Khantisitthiporn O, Supasorn O, Rattanakomol P, Thanongsaksrikul J.Transcriptome of human neuroblastoma SH-SY5Y cells in response to 2B protein of enterovirus-A71. (2022). Sci Rep 12, 1765 https://doi.org/10.1038/s41598-022-05904-6

3. Kamjai P, Hemvimol S, Bordeerat NK, Srimanote P, Angkasekwinai P Evaluation of emerging inflammatory markers for predicting oxygen support requirement in COVID-19 patients. (2022) PLoS ONE 17(11): e0278145. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278145

4. Krittanan P, Srimanote P, Thawornwan U, Chaiprasert A, Tapchaisri P, Tongtawe P. Spoligotype-based population structure and isoniazid-resistance gene mutation of Mycobacterium tuberculosis isolates from Thailand. (2022) J Glob Antimicrob Resist. 30:319-325. doi: 10.1016/j.jgar.2022.06.013.

5. Soontarach R, Srimanote P, Enright MC, Blundell-Hunter G, Dorman MJ, Thomson NR, Taylor PW, Voravuthikunchai SP. Isolation and Characterisation of Bacteriophage Selective for Key Acinetobacter baumannii Capsule Chemotypes (2022) Pharmaceuticals (Basel). 15(4):443. doi: 10.3390/ph15040443.

6. Songsungthong, W., Prasopporn, S., Bohan, L., Srimanote, P., Leartsakulpanich, U., Yongkiettrakul, S. A novel bicyclic 2,4-diaminopyrimidine inhibitor of Streptococcus suis dihydrofolate reductase (2021) PeerJ, 9, art. no. 10743, .

7. Yongkiettrakul, S., Wongsurawat, T., Jenjaroenpun, P., Acheampong, D.A., Srimanote, P., Maneerat, K., Visessanguan, W., Nookaew, I. Genome sequences of antibiotic-resistant Streptococcus suis strains isolated from human patients and diseased and asymptomatic pigs in Thailand. (2021) Infection, Genetics and Evolution, 87, art. no. 104674, .

8. Traithan, A., Tongtawe, P., Thanongsaksrikul, J., Voravuthikunchai, S., Srimanote, P. Antibacterial mechanism of rhodomyrtone involves the disruption of nucleoid segregation checkpoint in Streptococcus suis. (2020) AMB Express, 10 (1), art. no. 110, .

9. Loraine, J., Heinz, E., Soontarach, R., Blackwell, G.A., Stabler, R.A., Voravuthikunchai, S.P., Srimanote, P., Kiratisin, P., Thomson, N.R., Taylor, P.W. Genomic and Phenotypic Analyses of Acinetobacter baumannii Isolates From Three Tertiary Care Hospitals in Thailand (2020) Frontiers in Microbiology, 11, art. no. 548,.

10. Supasorn O, Tongtawe P, Srimanote P, Rattanakomol P, Thanongsaksrikul J. Nonstructural 2B protein of enterovirus A71 increases cytosolic Ca2+ and induces apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. J Neurovirol. 2020 Jan 13. doi: 10.1007/s13365-019-00824-0. [Epub ahead of print]

11. Kamsri P, Hanwarinroj C, Phusi N, Pornprom T, Chayajarus K, Punkvang A, Suttipanta N, Srimanote P, Suttisintong K, Songsiriritthigul C, Saparpakorn P, Hannongbua S, Rattanabunyong S, Seetaha S, Choowongkomon K, Sureram S, Kittakoop P, Hongmanee P, Santanirand P, Chen Z, Zhu W, Blood RA, Takebayashi Y, Hinchliffe P, Mulholland AJ, Spencer J, Pungpo P.Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray Crystallography. J Chem Inf Model. 2020 Jan 27;60(1):226-234. doi: 10.1021/acs.jcim.9b00918. Epub 2019 Dec 27.

12. Yongkiettrakul, S., Maneerat, K., Arechanajan, B., Malila, Y., Srimanote, P., Gottschalk, M., Visessanguan, W. Antimicrobial susceptibility of Streptococcus suis isolated from diseased pigs, asymptomatic pigs, and human patients in Thailand (2019) BMC Veterinary Research, 15 (1), art. no. 5, .

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การแข่งขันเพื่อการเติบโตของเชื้อ สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรทัยป์ 2 กับเชื้อในและต่างสปีชีส์ และการนำไปสู่การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อจำแนกความมีสุขอนามัยและความเจ็บป่วยในอุตสาหกรรมสุกร และความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) 2566
2.เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปและโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Re-Submit)
3. งานวิจัยแนวหน้าในการศึกษากลไกการก่อโรคโดยละเอียดสู่การพัฒนาการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้อที่ถูกละเลยโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทันสมัย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

Outstanding Research Award, National Research Council of Thailand, Ministry of Technology and Environment (as co-investigator) (2020)

Scroll to Top