รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล ประโมทยกุล

ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดทางระบบประสาท / Neurological Physical Therapy, การทรงตัว/ Balance, แบบประเมินมาตรฐาน / Standardize assessment และ การศึกษา (Education)

Email : noppol.p@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Pumprasart, T Pramodhyakul, N, Piriyaprasarth,P. The effect of the Bobath therapy programme on upper limb and hand function in chronic stroke individuals with moderate to severe deficits. International Journal of Therapy and Rehabilitation.2019: 26(10):1-12 

2. Pramodhyakul, N., Pramodhyakul, W. Thai translation and cross-cultural adaptation of the Spinal Cord Injury Falls Concern Scale (SCI-FCS). Spinal Cord.2020.58:581-86

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Pramodhyakul N, Luangpon N, Muengtaweepongsa S, Kaewsawang S, Kooncumchoo P. Classification of walking ability in patients with stroke by Walking distance from 6-minute walk test. Thai Journal of Physical Therapy 2020; 42(3) : 163-173. 

2. Pansuksawat N, Earde PT, Kooncumchoo P, Rungroungdouyboon B, Pramodhyakul N. Effects of I-Walk training on gait performances in patients with chronic stroke. Vajira Med J. 2020; 64(4): 243-254. 

3.Maneerat T, Tantilipikorn Earde P, Pramodhyakul N. Facilitator and barrier factors to participation of Thai people with spinal cord injury in urban areas: A qualitative study. วารสารกายภาพบำบัด. 2023;45(1):25-41.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

นพพล ประโมทยกุล, ปัจจัยส่งเสริมและขัดขวางต่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระของผู้สูงอายุในประเทศไทยเขตเมือง:การศึกษาเชิงคุณภาพ ทุนสนับสนุนงานวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 100,000 บาท

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

พัชรี คุณค้ำชู, ไพลวรรณ สัทธานนท์, นพพล ประโมทยกุล, กฤษณา ครุฑนาค, ผกามาศ พิริยะประสาธน์. การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ.2562.

Scroll to Top