รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล

ความเชี่ยวชาญ : ภูมิคุ้มกันวิทยา / Immunology, ไวรัสวิทยา / Virology

Email : jeeraphong.t@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Nitsara Boonkerd, Mathukorn Na-Ubon, Pongsri Tongtawe, Jeeraphong Thanongsaksrikul, Ladaporn Bodhidatta, Pramuan Tapchaisri, Wanpen Chaicumpa, and Potjanee Srimanote. Hybrid & El Tor variant biotypes of Vibrio cholerae O1 in Thailand. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health. 2019; 50:688-702.

2. Siriphanthong K, Petvises S, Thanongsaksrikul J, Intharanut K, Nathalang O. A novel nonsense mutation found in the CD177 gene of Thai individuals with the HNA-2 null phenotype. Transfus Med. 2020 Feb;30(1):30-36.

3. Supasorn O, Tongtawe P, Srimanote P, Rattanakomol P, Thanongsaksrikul J. A nonstructural 2B protein of enterovirus A71 increases cytosolic Ca2+ and induces apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. J Neurovirol. 2020 Apr;26(2):201-213.

4. Traithan A, Tongtawe P, Thanongsaksrikul J, Voravuthikunchai S, Srimanote P. Antibacterial mechanism of rhodomyrtone involves the disruption of nucleoid segregation checkpoint in Streptococcus suis. AMB Express. 2020 Jun 8;10(1):110.

5. Thattanon P, Thanongsaksrikul J, Petvises S, Nathalang O. Monoclonal antibody specific to the Dia blood group antigen generated by phage display technology. Blood Transfus. 2020 Sep;18(5):366-373. doi: 10.2450/2020.0031-20.

6. Phanthong S, Densumite J, Seesuay W, Thanongsaksrikul J, Teimoori S, Sookrung N, Poovorawan Y, Onvimala N, Guntapong R, Pattanapanyasat K, Chaicumpa W. Human Antibodies to VP4 Inhibit Replication of Enteroviruses Across Subgenotypes and Serotypes, and Enhance Host Innate Immunity. Front Microbiol. 2020 Sep 25;11:562768.

7. Suanpan K, Srimanote P, Tongtawe P, Khantisitthiporn O, Supasorn O, Rattanakomol P, Thanongsaksrikul J. Transcriptome of human neuroblastoma SH-SY5Y cells in response to 2B protein of enterovirus-A71. Sci Rep. 2022 Feb 2;12(1):1765.

8. Rattanakomol P, Srimanote P, Tongtawe P, Khantisitthiporn O, Supasorn O, Thanongsaksrikul J. Host neuronal PRSS3 interacts with enterovirus A71 3A protein and its role in viral replication. Sci Rep. 2022 Jul 27;12(1):12846.

9. Geadkaew-Krenc A, Krenc D, Thanongsaksrikul J, Grams R, Phadungsil W, Glab-Ampai K, Chantree P, Martviset P. Production and Immunological Characterization of scFv Specific to Epitope of Opisthorchis viverrini Rhophilin-Associated Tail Protein 1-like (OvROPN1L). Trop Med Infect Dis. 2023 Mar 6;8(3):160.

10. Hlaing ST, Srimanote P, Tongtawe P, Khantisitthiporn O, Glab-Ampai K, Chulanetra M, Thanongsaksrikul J. Isolation and Characterization of scFv Antibody against Internal Ribosomal Entry Site of Enterovirus A71. Int J Mol Sci. 2023 Jun 7;24(12):9865.

11. Thongyuan S, Thanongsaksrikul J, Srimanote P, Phongphaew W, Eiamcharoen P, Thengchaisri N, Bosco-Lauth A, Decaro N, Yodsheewan R. Seroprevalence of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies in Cats during Five Waves of COVID-19 Epidemic in Thailand and Correlation with Human Outbreaks. Animals (Basel). 2024 Feb 29;14(5):761.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)


1. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. การศึกษาบทบาทของโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างสามเอของเชื้อไวรัสเอนเทอโร ๗๑ ในเซลล์ประสาท: ต้นแบบเพื่อการสร้างเทคโนโลยีฐานทางชีวภาพเพื่อศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อทางระบบประสาทโดยไวรัสวงศ์พิโคนาร์และเพื่อการค้นคว้าหาโมเลกุลที่มีศักภาพเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพ ยาและวัคซีน. ประเภทโครงการ: โครงการย่อยภายใต้แผนงานหรือชุดโครงการ เงินงบประมาณแผ่นดิน: เงินงบประมาณแผ่นดิน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) จำนวนเงิน 2,431,375 บาท

2. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 500,000 บาท

3. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. การคัดเลือกแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการผลิตชุดตรวจภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีโดยการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีของบุคคลที่หายจากโรคโควิค-19. เงินงบประมาณแผ่นดิน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน/PMU: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนเงิน 1,485,000 บาท

4. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท

5. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. การสร้างไวรัสเอนเทอร์โร เอ๗๑ ชนิดผ่าเหล่าที่มีความบกพร่องของยีนที่เกี่ยวข้องกับพยาธิกำเนิดในเซลล์ประสาทสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 755,000 บาท

6. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 500,000 บาท

7. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. การสร้างไวรัสเอนเทอร์โร เอ๗๑ ชนิดผ่าเหล่าที่มีความบกพร่องของยีนที่เกี่ยวข้องกับพยาธิกำเนิดในเซลล์ประสาทสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 893,000 บาท

8. จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล และคณะฯ. หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 500,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. นำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์หัวข้อ “Induction of apoptosis and inflammation by nonstructural proteins of enterovirus A71 in human neuroblastoma SH-SY5Y cells” ที่งานประชุม The 52nd Annual Meeting of the Japanese Society for Immunology ณ เมือง Chiba-city ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ยื่นขอสิทธิบัตร: อ.ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ทองทวี. การผลิตแอนติบอดีชนิดเอสซีเอฟวีที่โมเลกุลเป็นของหนูจับจำเพาะกับอิพิโทป ตำแหน่งกรดอะมิโนที่ 131 ถึง 161 บนโปรตีนวีพีสองของเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 คัดเลือกด้วยวิธีการไบโอแพนนิ่งจากคลังแอนติบอดีฟาจดิสเพลย์ เลขที่คำขอ 1701000012 (วันที่ 4 มกราคม 2560)

2. ยื่นขอสิทธิบัตร: ศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล ชื่อผลงาน แอนติบอดีชนิดเอสซีเอฟวีที่โมเลกุลเป็นของหนูจับจำเพาะกับแอนติเจนดีไอเอของหมู่เลือดระบบดีเอโกบนผิวเม็ดเลือดแดงคัดเลือกด้วยวิธีการไบโอแพนนิ่งจากคลังแอนติบอดีฟาจดิสเพลย์และกรรมวิธีการผลิต เลขที่คำขอ 1801007117 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)

Scroll to Top