รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ : มาลาเรีย/Malaria, อณูพันธุศาสตร์/molecular genetic, เภสัชวิทยา/Pharmacology

Email : jirajira28@yahoo.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Nakkliang K, Chaichareonkul W, Kuesap J, Rungsihirunrat K. Evaluation of in vitro antimalarial activity of Sida acuta Burm.f. crude extract. SNRU Journal of Science and Technology. 2020; 12 (1): 130-136.

2. Hongfongfa P, Kuesap J. Detection of phenotype and genotype of duffy blood group in Thai blood donors. SciTechAsia. 2021; 26 (1): 180-188.

3. Hongfongfa P, Kuesap J. Genotyping of ABO and Duffy blood groups among malaria patients in Thailand. J Parasit Dis. 2022 Mar;46(1):178-185. doi: 10.1007/s12639-021-01432-8. Epub 2021 Aug 11.

4. Kuesap J, Suphakhonchuwong N, Kalawong L, Khumchum N. Molecular Markers for Sulfadoxine/Pyrimethamine and Chloroquine Resistance in Plasmodium falciparum in Thailand. Korean J Parasitol. 2022 Apr;60(2):109-116. doi: 10.3347/kjp.2022.60.2.109. Epub 2022 Apr 20.

5. Kuesap J, Rungsihirunrat K, Chaijaroenkul W, Mungthin M. Genetic diversity of Plasmodium vivax merozoite surface protein-3 alpha and beta from diverse geographic areas of Thailand. Jpn J Infect Dis. 2022 May 24;75(3):241-248. doi: 10.7883/yoken.JJID.2021.457. Epub 2021 Sep 30.

6. Suphakhonchuwong N, Rungsihirunrat K, Kuesap J. Surveillance of drug resistance molecular markers in Plasmodium vivax before and after introduction of dihydroartemisinin and piperaquine in Thailand: 2009-2019. Parasitol Res. 2023 Dec;122(12):2871-2883. doi: 10.1007/s00436-023-07977-2. Epub 2023 Sep 19.

7. Kuesap J, Suphakhonchuwong N, Rungsihirunrat K. Genetic polymorphisms of Plasmodium vivax ookinete (sexual stage) surface proteins (Pvs25 and Pvs28) from Thailand. Infect Genet Evol. 2024 Mar;118:105558. doi: 10.1016/j.meegid.2024.105558. Epub 2024 Jan 18.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. Kuesap J, Traichokgul T, Chomphuchan A, Chaijaroenkul W. Assessment of cytotoxic activities of 5 cyclooxygenase inhibitors against liver and breast cancers cell lines. Thai J Pharmacol. 2021; 43(1), 5-13.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. นวัตกรรมการต้านมาลาเรียด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) จำนวนเงิน 1,350,000 บาท

2. นวัตกรรมการต้านมาลาเรียด้วยสมุนไพรพื้นบ้านไทย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Re-Submit) จำนวนเงิน 1,493,500 บาท

3. นวัตกรรมการป้องกันการบุกรุกของเชื้อมาลาเรีย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 568,100 บาท

4. นวัตกรรมการป้องกันการบุกรุกของเชื้อมาลาเรีย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 595,300 บาท

5. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์และนวัตกรรมการต้านมาลาเรียด้วยพืชและสมุนไพรไทย งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567

Scroll to Top