ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

ความเชี่ยวชาญ : Molecular genetic, Molecular biology, Forensic genetic

Email : pairoa.prai@gmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Intharanut K, Sasikarn W, Mitundee S., Nathalang O. (2019) HNA-1, -3, -4, and -5 genotyping using multiplex PCR among southern Thais: Developing continual HNA-1 null detection. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 33: e22651.

2. Puobon U, Intharanut K, Mitundee S, Nathalang O. (2019) Determining of JK*A and JK*B allele frequency distribution among Muslim blood donors from Southern Thailand. Malaysian Journal of Medical Science. 26: 58-65.

3. Apipongrat D, Numbenjapon T, Prayoonwiwat W, Arnutti P, Nathalang O. (2019). Association between SLC44A2 rs2288904 polymorphism and risk of recurrent venous thromboembolism among Thai patients. Thrombosis Research. 174: 163-5.

4. Intharanut K, Khantisitthiporn O, Kupatawintu P, Leetrakool N, Mitundee S, Nathalang O. (2019). Establishment of KEL*01 and KEL*02 genotyping to recruit uncommon, Kell-positive, reagent red cells among Thai blood donors. Clinical Laboratory. 65: 1913-8.

5. Siriphanthong K, Petvises S, Thanongsaksrikul J, Intharanut K, Nathalang O. (2020). A novel nonsense mutation found in the CD177 gene of Thai individuals with the HNA-2 null phenotype. Transfusion Medicine. 30: 30-6.

6. Nathalang O, Intharanut K, Leetrakool N, Mitundee S, Kupatawintu P. (2020). Impact of using genotyping to predict SERF negative phenotype in Thai blood donor populations. Blood Research. 55: 107-111.

7. Intharanut K, Sasikarn W, Chusri W, Nathalang O. (2020). Two Thai Burmese descendants with A4GALT*01N.21, p phenotype, and anti-PP1Pk. Immunohematology. 36: 64-8.

8. Thattanon P, Thanongsaksrikul J, Petvises S, Nathalang O. (2020). Monoclonal antibody specific to the Dia blood group antigen generated by phage display technology. Blood Transfusion. 1: 366-73.

9. Thinley J, Sasikarn W, Chidtrakoon S, Nathalang O, Intharanut K. (2021). Blood group P1 prediction using multiplex PCR genotyping of A4GALT among Thai blood donors. Transfusion Medicine. 31: 48-54.

10. Wangmo T, Intharanut K, Leetrakool N, Mitundee S, Bejrachandra S, Nathalang O. (2021). Development of DO*A and DO*B allele detections to predict transfusion-induced alloimmunization risks in Thai populations. Clinical Laboratory. 67: 2225-31.

11. Nathalang O, Intharanut K, Chidtrakoon S. (2021) High-resolution melting curve analysis to predict extended blood group phenotypes among Thai donors and patients. Transfusion Medicine Hemotherapy. 49: 163-71.

12. Tanwarawutthikul P, Intharanut K, Mitundee S, Nathalang O. (2022) RHCE*E and RHCE*e genotype incompatibility in a southern Thai Muslim population. Asian Journal Transfusion Science. 16; 50-5.

13. Intharanut K, Nimnuch P, Naiwijarn W, Pimsiri W, Khantisitthiporn O, Nathalang O. (2022). Characteristics of Donors and Modelling of the Characteristics to possible forecast the repeat donors profile at Thammasat University Hospital. Indian Journal Hematology and Blood Transfusion. 39: 146-50.

14. Intharanut K, Ruanthong F, Chidtrakoon S, Nathalang O. (2022). Comparative analysis of a developed probe-based real-time PCR and PCR-SSP for HLA-B*27 detection among Thai blood donors. Clinical Laboratory. 68: 2363-70.

15. Apipongrat D, Roytrakul S, Prayongratana K, Charoenpitakchai M, Intharanut K, Laoruangroj C, Silpsamrit P, Nathalang O. (2022). Serum proteomic profiling reveals MTA2 and AGO2 as potential prognostic biomarkers associated with disease activity and adverse outcomes in multiple myeloma. PLoS One. 17: e0278464.

16. Nathalang O, Asisathaporn K, Intharanut K, Chaibangyang W, Leetrakool N, Mitundee S. Bejrachandra S. (2023). Genotyping approach to predict Coa and Cob antigens in Thai blood donor populations. Journal Blood Medicine. 14: 133-40.

17. Nathalang O, Intharanut K, Apipongrat D, Suttanon P. (2023) Association of HLA class II polymorphism and knee osteosrthritis in a Thai population. Clinical Laboratory. 69: 975-83.

18. Intharanut K, Suttanon P, Nathalang O. (2023). Integrin Subunit Alpha M, ITGAM nonsynonymous SNP is associated with knee osteoarthritis among Thais: a case-control study. Current Issues in Molecular Biology. 45: 4168-80.

19. Intharanut K, Nathalang O. (2023). Identification of a novel KLF1 gene promoter variation (c.–251C > G) in a Thai blood donor with In(Lu) phenotype. Transfusion. 63: E32-E33.

20. Intharanut K, Khumsuk P, Nathalang O. (2023). Identification of Lutheran blood groups and genetic variants within KLF1 among Thai blood donors. Transfusion Medicine Hemotherapy. 50: 313-20.

บทความ จำนวน 1 เรื่อง
1. Nathalang O. (2020). Red cell genotyping in Thailand: trends for blood transfusion in Asian populations. VOXS. 15: 310-4.

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1 ศุภสิริ อุ่นใจ พิชาวีร์ พรรวีฐิติกร ศรีประไพ ขนุนทอง อรรถพล ศรีสุดดี ศิริลักษณ์ เพียรเจริญ ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. ความถี่ของแอนติเจน HLA-A, -B และ -DR ในผู้บริจาคไตสมองตาย ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2562; 29:175-81.

2 อังคารทิพย์ รัตะกูล กัมพล อินทรนุช อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. ความชุกของแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2562; 29:317-24.

3 กนกวรรณ ชินบดี ดวงใจ คุขุนทด อารยา ตัตวธร ศิริลักษณ์ เพียรเจริญ ยุวดี อรรถจารุสิทธิ์ วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบ HLA crossmatch ก่อนการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตสมองตาย. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2563; 30:239-46.

4 Chidtrakoon S, Jeumjanya N, Intharanut K, Nathalang O. Analysis of pretransfusion testing events occurring in patients at Thammasat University Hospital. J Hematol Transfus Med. 2020; 30: 345-51.

5 Nimnuch P, Jeumjanya N, Intharanut K, Nathalang O. Trends in prevalence of transfusion-transmitted infections in blood donations at Thammasat University Hospital from 2017 to 2020. J Hematol Transfus Med. 2021;31:137-44.

6 Kukhunthod D, Thongpaknam S, Chinbordee K, Phiancharoen S, Kupatawintu P, Thanaketpaisarn Y, Luangtrakool K, Nathalang O, Dhitavat V, Chandanayingyong D. External proficiency testing in HLA typing for kidney transplantation in Thailand from 2009 to 2020. J Hematol Transfus Med. 2021;31:243-51.

7 Khosidworachet W, Mitundee S, Intharanut K, Bejrachandra S, Nathalang O. Frequencies of predicted Mia antigen among Southern Thai blood donors. J Southeast Asian Med Res. 2022; 6: e107.

8 Srisuddi A, Tupmongkol T, Thongpaknam S, Phiancharoen S, Kupatawintu P, Nathalang O, Attajarusit Y, Dhitavat V. HLA mismatch between deceased donors and kidney transplant recipients: a retrospective study from January 2019 to December 2021. J Hematol Transfus Med. 2022;32:243-51.

9 Thimthong N, Photi-a A, Traivaree C, Apipongrat D, Nathalang O. Using reticulocyte hemoglobin equivalent to determine iron deficiency anemia among Thai female adolescents. J Southeast Asian Med Res. 2022; 6: e107.

10 Choktaweesak N, Jayavesa P, Phiancharoen S, Nathalang O, Sroyson S, Dhitavat V. Comparison between complement-dependent cytotoxicity and flow cytometry crossmatches in deceased donor kidney transplantation. J Hematol Transfus Med. 2023; 33: 179-87.

บทความ จำนวน 2 เรื่อง
1 อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. Significance in determining ABO antibody titers in transfusion and transplantation. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2563; 30: 115-8.

2 กัมพล อินทรนุช วัลลภา ใช้บางยาง พิชชาภัทร นิ่มนุช อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. Genetic variation of blood group polymorphisms among Thai blood donors. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต 2566; 33: 73-7.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. การตรวจแอนติเจน SERF ด้วยวิธีการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มผู้บริจาคเลือดคนไทย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (fast track) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 300,000 บาท

2. การตรวจจีโนไทป์หมู่เลือดเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี high resolution melting curve ในผู้ป่วยโรคเลือดเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 947,000 บาท

3. ปัจจัยด้านพันธุกรรมต่อการเกิดโรคข้อเสื่อม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic research fund ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 2,490,000 บาท

4. การอธิบายลักษณะของโมเลกุลลูกผสม glycophorins ให้ผลบวกกับแอนติเจน Mia ในผู้บริจาคเลือดคนไทย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic research fund และกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (fast track) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 620,000 บาท

5. การตรวจจีโนไทป์หมู่เลือดระบบ Colton จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี high-resolution melting curve ในผู้ป่วยโรคเลือดเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 700,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

2. รางวัลผลงานวิจัยระดับดี สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

3. รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS
หรือ ISI ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562)
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. หลักการพื้นฐานทางธนาคารเลือด. ใน ปิยะ รุจกิจยานนท์. บรรณาธิการ. ตำราโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 หน้า 79-84 .

2. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. การตรวจหมู่เลือด การตรวจด้วยวิธีแอนติโกลบูลิน และการตรวจความเข้ากันได้. ใน ปิยะ รุจกิจยานนท์. บรรณาธิการ. ตำราโลหิตวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2563 หน้า 85-92.

3. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. การตรวจทางธนาคารเลือด. ใน ภัสรา อาณัติ. บรรณาธิการ. ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2564 หน้า 103-116 .

4. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง. แอนติเจนเม็ดเลือดขาวและการปลูกถ่ายอวัยวะ.ใน ภัสรา อาณัติ. บรรณาธิการ. ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏิบัติคลินิก. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2564 หน้า 117-126 .

Scroll to Top