ฝ่ายวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Research Highlight / Research Unit

หน่วยวิจัยด้านกายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ และการแพทย์แม่นยำแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านอณูชีววิทยา การตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็ง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านกลไกทางชีวโมเลกุลและวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลโรคติดเชื้อ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AHS Research Grants

โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการ Research Clinic
โครงการ Mentor for young

แบบฟอร์มและดาวน์โหลด

Scroll to Top