ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

ความเชี่ยวชาญ : Molecular genetic, Molecular biology, Forensic genetic

Email : pairoa.prai@gmail.com

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Praihirunkit P, Khamphikham P, Aob-aom S. Quantification of Signal-joint T Cell Receptor Excision Circles (sjTRECs) for Age Estimation in Thai Population. Science & Technology Asia. 2021; 26 (1)

2. Naksuwan N, Parasompong N, Praihirunkit P, Aobaom S, Khamphikham P. Sacral morphometrics for sex estimation of dead cases in Central Thailand. Leg Med (Tokyo). 2021;48:101824. doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101824.

3. Praihirunkit, P. miRNAs: Perspective towards the use for body fluid identification. Siriraj Medical Journal. 2020; 72(6)

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ภัควลัญศ์ บัณฑะกิจจ์, ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์ และไพเราะ ไพรหิรัญกิจ. ทัศนคติของผู้พิพากษาและพนักงานอัยการต่อรายงานนิติเวช ใบรับรองแพทย์ และความเห็นทางการแพทย์. วารสารธรรมศาสตร์ 2567; 43(2) (In press)

2. Klamkliang S, Pipatsatitpong D, Praihirunkit P. The Latent Fingerprint Analysis by “VeriFinger 12.0” Software. Thai Science and Technology Journal. 2023; 30(6): 89-97 (in Thai)

3. Sungkangwan T. Praihirunkit P. Smartphone Application with an Ultrasonic Sensor for Measuring and Recording Distance in Crime Scene Investigation. The Journal of KMUTNB. 2021 (in Thai), doi: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.039.

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ. การศึกษาระดับดีเอ็นเอเมทิเลชันบนยีนตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กับอายุในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) จำนวนเงิน 250,000 บาท

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. รางวัล Best Poster “Quantification of Signal-joint T Cell Receptor Excision Circles (sjTRECs) for Age Estimation in Thai Populatio” in Forensic Sciences Network Annual Meeting and Symposium in Kuala Lumpur, 11th-15th September 2023

2. รางวัลระดับดีมาก “การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการบันทึกข้อมูลระยะทางจากการวัดด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ” งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

Scroll to Top