ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย

ความเชี่ยวชาญ : Musculoskeletal physical therapy, Biomechanics

Email : siriluck.c@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1 Jaroenrungsup Y, Kanchanomai S, and Khruakhorn S (2021). Effects of self-posture correction exercise in forward head posture of smartphone users. Songklanakarin J.Sci.Technol. 43(2): 439-447. 

2. Kanchanomai S, Rueangthong C, Chernchujit B, Kitsuksan T, Suttanon P and Apibantaweesakul S (2023). Importance of lower extremity muscle performance and knee proprioception during first 60 degree of knee flexion at three months after anterior cruciate ligament reconstruction. Asian J Sports Med. 13(3):e120211

งานวิจัย บทความระดับชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.ฉัตรพร เรืองทอง, สิริลักษณ์ กาญจโนมัย, บัญชา ชื่นชูจิตต์, สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าแบบไอโซไคเนติคหลังการผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2562;19(2):277-284 

2. สิริลักษณ์ กาญจโนมัย. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องการดึงข้อต่อกระดูกสันหลังด้วยเครื่อง. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2562;19(2):S1-S8 3.Mahasup P, Kanchanomai S. Comparison of lower extremity range of motion during walking between children with cerebral palsy and normal children. Chula Med J. 2019; 63(3): 171-177

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สิริลักษณ์ กาญจโนมัย.ผลฉับพลันของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวร่วมกับเครื่องป้อนกลับความดัน ต่อการลงน้ำหนักของเท้าในวัยรุ่นที่มีภาวะเท้าแบน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 165,000 บาท 

2. สิริลักษณ์ กาญจโนมัย. การเปรียบเทียบความแข็งแรงแบบ ไอโซเมตริก คอนเซนตริก เอกเซนตริกและกาลังของกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อเข่าในวัยรุ่นเพศหญิง ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 83,500 บาท

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. อนุสิทธิบัตร: สิริลักษณ์ กาญจโนมัย สันทณี เครือขอน วรภาส จริยาวุฒิพงศ์ วัฏธิการ์ วงศ์พยัคฆ์ กฤษดา มานิตสกุลวงศ์. ชื่อผลงาน เครื่องมือต้นแบบวัดแรงตึงตัวของเส้นประสาทมีเดียน เลขที่อนุสิทธิบัตร 15705 วันที่ 3 มกราคม 2562

Scroll to Top