ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวดี คงขำ

ความเชี่ยวชาญ : เคมีคลินิก (์non-communicable diseases, lab qulaity)

Email : ss2sdwd@yahoo.com

Scroll to Top