ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน

ความเชี่ยวชาญ : โลหิตวิทยา/Hematology โรคทางพันธุกรรม/Genetic diseases การพัฒนาวิธีการตรวจ/Diagnostic development การตรวจทางอณูชีววิทยา/molecular diagnostic

Email : sirinat.c@allied.tu.ac.th

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. Chomean S, Nantabut M, Kongtia W, Saenguthai K, Kaset C. Evaluation of natural dyes for spermatozoa morphology assessment. Acta Histochem. 2019;121(2):227-233. 

2. Chomean S, Sukanto T, Piemsup A, Chaiya J, Saenguthai K, Kaset C. Evaluation of black glutinous rice (Oryza sativa L) extract as a novel nuclear stain for human sperm head assessment by microscopic examination. Clin Exp Reprod Med. 2019 Jun;46(2):60-66. 

3. Pengboon P, Thamwarokun A, Changsri K, Kaset C, Chomean S. Evaluation of quantitative biosensor for glucose-6-phosphate dehydrogenase activity detection. PLoS One. 2019 Dec 20;14(12):e0226927. doi: 10.1371/journal.pone.0226927. eCollection 2019. 

4. Chingthongkham P, Chomean S, Suppajariyawat P, Kaset C. Enhancement of bloody fingerprints on non-porous surfaces using Lac dye (Laccifer lacca). Forensic Sci Int. 2020 Feb 19;307:110119. doi: 10.1016/j.forsciint.2019.110119. 

5. Chomean S, Ingkananth S, Kiatchaipar M, Kaset C. Portable paper-based device for ABO and RhD typing using smartphone interpretation: Optical answer sheet reading concept. Analytica Chimica Acta, 2021, 1180, 338884. 

6. Mebuathong T, Kangsanan W, Chingthongkham P, Chomean S, Suppajariyawat P, Kaset C. Vaseline treatment combined with a natural dye extract to enhance lip print contrast images. Coloration Technology, 2021, 137(4), 361–367. 

7. Wangmaung N, Chomean S, Ittarat W. Differential diagnosis of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in mixed infection by colorimetric nanogold probes. Analytical Biochemistry, 2021, 624, 114173. 

8. Chomean S, Attapong J, Jitsuvantaya S, Poomsaard K, Dongwilai C, Bunnun P, Kaset C. Development of Mia Phenotyping Using Paper-Based Device. Diagnostics. 2022; 12(12):3104. 

9. Chomean S, Thamwarokun A, Jitsuvantaya S, Attapong J, Kaset C. Evaluation of the ESR Fast Detector and Improve® ESR Analyzer as Modified Westergren Methods for Erythrocyte Sedimentation Rate. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2022, 82 (7–8), 581–587. 

10. Chomean S, Nakkam N, Tassaneeyakul W, Attapong J, Kaset C. Development of Label-Free Electrochemical Impedance Spectroscopy for the Detection of HLA-B*15:02 and HLA-B*15:21 for the Prevention of Carbamazepine-Induced Stevens-Johnson Syndrome. Anal. Biochem. 2022, 658, 114931. 

11. Chomean S, Bunnun P, Auttapong J, Kaset C. Phenotyping of Minor Blood Groups (C, c, E, e, and Mia) Using a Paper-Based Device and Image-Based High-Throughput Detection. Anal Chim Acta. 2023; 1237: 340573. 

12. Chomean S, Tantaworrasilp A, Bunnun P,Na-nan N, Prasert K, Kaset C. DROP and READ: a paper-based device combined with portable readout for ABO, Rh (D, C, c, E, e) and Mia phenotyping. Lab on a Chip. 2023, 23;14: 3272–3279. 

13. Thamwarokun A, Kaset C, Karuwan C, Kamsong W, Attapong J, Chomean S. A label-free electrochemical biosensor for the detection of alpha-thalassemia 1 (SEA deletion) carriers using screen-printed carbon electrodes. Biosensors and Bioelectronics: X. 2023; 14: 100385. https://doi.org/10.1016/j.biosx.2023.100385 

14. Suwanrungroj S, Pattarapanitchai P, Chomean S, Kaset C (2024) Establishing age and gender-specific serum creatinine reference ranges for Thai pediatric population. PLoS ONE 19(3): e0300369. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300369

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. ฌลณต เกษตร, สิรินารถ ชูเมียน. หน่วยวิจัยนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และการแพทย์แม่นยำ จากทุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit -RU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 500,000 บาท/ปี 

2. สิรินารถ ชูเมียน, ฌลณต เกษตร. การพัฒนาการตรวจยีน HLA-B*13:01 เพื่อป้องกันการแพ้ยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงจากยาแดปโซนและโคไตรม็อกซาโซลด้วยวิธี Realtime multiplex Polymerase Chain Reaction จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 500,000 บาท 

3. ฌลณต เกษตร, สิรินารถ ชูเมียน. การพัฒนาชุดตรวจแอนติเจนของระบบหมู่เลือดรองและแอปพลิเคชันอ่านและแปลผลหมู่เลือด จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนเงิน 500,000 บาท 

4. ฌลณต เกษตร, สิรินารถ ชูเมียน. อัลกอริทึมใหม่สำหรับการคัดกรองเพื่อแยกผู้เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีจากบุคคลปกติ จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) : งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน 700,000 บาท 

5. สิรินารถ ชูเมียน, เอนก ภู่ทอง, ปริยศ กิตติธีระศักดิ์. โครงการภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทย จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 4,799,850 บาท ุ

6. สิรินารถ ชูเมียน, ฌลณต เกษตร. การประเมินวิธีการตรวจคัดกรองภาวะการอักเสบในร่างกายโดยอาศัยการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ รุ่น XC-A30 และ ESR Fast Detector จากบริษัท เมดิทอป จำกัด ปี 2563 จำนวนเงิน 200,000 บาท 

7. สิรินารถ ชูเมียน, ฌลณต เกษตร. Evaluation of CTK’s OnSite Syphilis Ab Combo Rapid Test for the qualitative detection of antibodies to Treponema pallidum จากบริษัท ควอลิฟาย อินเตอร์เทค จำกัด ปี 2565 จำนวนเงิน 260,000 บาท

Scroll to Top